عزیزانِ خوب شهرستان بروجن کادر درمان به شدت خسته و رنجور هستند، لذا خاضعانه از همه شما مردم فهیم و بافرهنگ تقاضا مندیم که بیاییم دست به دست یکدیگر کادر درمانی شهرمان را یاری کنیم و این جهادگران عرصه سلامت و درمان را تنها نگذاریم