من از تمام کاندیداهای محترمی که در انتخابات حضور داشتند، ستادهای آنها فعالینشان و نماینده‌های ادوار با هرگرایشی تقاضا میکنم که کمک کنند و دست همکاری به سوی‌شان دراز میکنم. اگر بناست در شهرستان بروجن تحوّلی انجام بشود راهکارما وحدت و همگرایی ست "دیگر زمان خط و خط‌بازی نیست" ۹۹/۳/۵