شهرکرد- ایرنا- یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری که زمانی در دفاع از این کشور در میدان نبرد مقابله با دشمن، همپای دیگر رزمندگان تا پای جان ایستاده بود، معتقد است که اکنون جبهه مبارزه با دشمن جبهه اقتصادی و مقابله با تحریم دشمنان است.