۲۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بروجن به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت.