نماینده مردم بروجن گفت که شفافیت یک اصل مهم برای مبارزه با فساد است و می تواند نفاق را از بین ببرد.