رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر بتوانید تسهیلات تبصره ۱۸ را به طور کامل جذب کنید باقیمانده سایر اعتبارات استان‌هایی که از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند را با توجه به وضعیت چهارمحال‌ و بختیاری به این استان تخصیص خواهیم داد.